อุทยานวิถีพอเพียง
Sufficient Economy Park (SEP)ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามราชภัฏ และพระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์เป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางนับเป็นสิริมงคลสูงยิ่งชาวราชภัฏต่างตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นพร้อมที่จะทำงานเพื่อที่จะสนองพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการสร้างประโยชน์สุขแก่แผ่นดินประกอบกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา (8) ได้บัญญัติภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ศึกษาวิจัยส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จึงเห็นสมควรจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการโดยการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปใช้ได้จริง

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งอยู่เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 ได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 มีเนื้อที่ทั้งหมด 42 ไร่ 43 ตารางวา เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้จัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 13 ปี และเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนามาทุกปี ในระยะแรกมีการสร้างฐานการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจทั่วไปในท้องถิ่น ปัจจุบันมีฐานการเรียนรู้ จำนวน 11 ฐาน ดังนี้

1. ฐานนาข้าวอินทรีย์
2. ฐานการเลี้ยงโค-กระบือ
3. ฐานไม้ผล
4. ฐานการเลี้ยงไก่เนื้อ
5. ฐานปุ๋ยหมัก
6. ฐานการปลูกพืชผักปลอดภัย
7. ฐานการเลี้ยงไก่ไข่
8. ฐานอัดก้อนใบไม้
9. ฐานการเลี้ยงกบ
10. ฐานการเลี้ยงแหนแดง
11. ฐานการเลี้ยงไส้เดือน


ปรัชญา

ศูนย์เรียนรู้เพื่อชุมชนและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต


วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์สาธิตและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเกษตรตามแนวพระราชดำริ


วัตถุประสงค์

1. เป็นศูนย์สาธิตการทำเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ
2. เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3. เพื่อศึกษาวิจัยและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรตามแนวพระราชดำริ
4. เพื่อบริการวิชาและเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน
5. เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติและมีส่วนร่วมด้านการเรียนการสอน


คณะกรรมการบริหารอุทยานวิถีพอเพียง

ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง
รองประธานกรรมการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร คำใจหนัก
2. รองศาสตราจารย์พิมผกา โพธิลังกา
กรรมการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา
2. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน
3. อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์
4. อาจารย์ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ
5. อาจารย์วารินทร์ วงษ์วรรณ
6. อาจารย์อมาพร ปวงรังษี
7. อาจารย์วรรักษ์ หน่อสีดา
8. นายสุภนัย กาวิน่าน
9. นายพัฒนาศักดิ์ ไชยยาสืบ
10. นายชัย ชัยนันตา
11. นายธนบดี สายโสม
12. นายรณชัย ใจเชียงแสน
13. นายมิตรชาย หล้าวงศา
14. นายวีรเชษฐ์ ภิมาลย์
กรรมการและเลขานุการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์
2. นางสาววนิดา สุดรัก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


กิจกรรมที่สำคัญ


ประมวลภาพผลการดำเนินงาน


......